Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne i podstawowe definicje

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące procedury zawierania drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www skupimyto.pl umów skupu używanych Urządzeń elektronicznych.
 2. W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:
 1. Skup: sklep internetowy prowadzony przez Nabywcę pod domeną www.skupimyto.pl
 2. Nabywca: Sebastian Plata prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PLATRONEK ELEKTRONIKA Sebastian Plata z siedzibą:Bielsko-Biała, ul. Młyńska, nr 52, lok. 2, 43-300, posiadający NIP 5472173992, REGON 366693011.
 3. Urządzenie elektroniczne:  produkt elektroniczny wskazany na stronie Skupu, którego możliwość sprzedaży jest udostępniana przez Skup.
 4. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
 5. Konsument: osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331§1 kodeksu cywilnego niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. W razie wątpliwości interpretacyjnych co do treści Regulaminu, pytania można kierować drogą mailową na adres: skupimyto.pl@gmail.com
 9. Do korzystania ze strony internetowej Skupu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe.

§2. Procedura zawarcia umowy

 1. Nabywca skupuje w drodze sprzedaży internetowej Urządzenia elektroniczne zarówno od Konsumentów, jak i Przedsiębiorców. Warunkiem przystąpienia do procedury zawarcia umowy jest rzetelne wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Skupu formularza oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i zgodnych z rzeczywistością informacji dotyczących właściwości i stanu technicznego będącego przedmiotem oferty Urządzenia elektronicznego.
 3. Złożenie oferty przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zapewnia, że Urządzenie elektroniczne stanowi jego własność, względnie że jest umocowany przez właściciela lub współwłaściciela Urządzenia do rozporządzenia nim, co wymaga przedstawienia stosownego pełnomocnictwa. A ponadto, że przedmiotowe Urządzenie nie jest przedmiotem kradzieży, ani nie zostało nabyte w inny sposób sprzeczny z prawem.
 4. Klient zapewnia, że Urządzenie elektroniczne nie jest obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich, w szczególności nie jest objęte umową abonencką ani sprzedaży ratalnej.
 5. Klient zwalnia Skup od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z przysługującymi im prawami lub roszczeniami wobec przedmiotowego Urządzenia.
 6. Procedura zawarcia umowy odbywa się w trybie ofertowym poprzez złożenie przez Klienta oferty za pośrednictwem dostępnego na stronie Skupu formularza. W formularzu należy podać pełny i odpowiadający rzeczywistości opis stanu Urządzenia elektronicznego i jego właściwości. Ceną sprzedaży jest cena Urządzenia elektronicznego podana na stronie internetowej Skupu w momencie złożenia oferty.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oferty, Skup wysyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie jej otrzymania, przez co oferta Klienta staje się wiążąca. Potwierdzenie otrzymania oferty nie jest równoznaczne z przyjęciem oferty przez Skup.
 8. Cena sprzedaży ustalona na stronie internetowej Skupu jest skalkulowana jako cena dzienna. W związku z tym Klient jest zobowiązany do niezwłocznej wysyłki Urządzenia elektronicznego, tak aby przesyłka została doręczna do Nabywcy najpóźniej w ciągu 7 dni od potwierdzenia otrzymania oferty przez Skup.
 9. Po otrzymaniu Urządzenia elektronicznego Skup wysyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania drogą elektroniczną na podany wcześniej adres. Potwierdzenie nie oznacza przyjęcia przez Skup oferty Klienta.
 10. Skup na przyjęcie oferty ma 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania Urządzenia elektronicznego.
 11. W przypadku przyjęcia oferty Nabywca zawiadamia o tym fakcie Klienta drogą elektroniczną na podany wcześniej adres e-mail.
 12. W przypadku, gdy po weryfikacji Urządzenia elektronicznego, okaże się, że jego stan techniczny lub właściwości odbiegają od stanu zadeklarowanego w formularzu, Skup może odrzucić ofertę albo złożyć Klientowi nową ofertę sprzedaży, co również odbywa się drogą elektroniczną.
 13. W przypadku złożenia Klientowi nowej oferty, Klient może ofertę przyjąć albo odrzucić. Przyjęcie albo odrzucenie nowej oferty odbywa się drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Skup nowej oferty. W sytuacji, gdy Klient nie odrzuci wyraźnie oferty w ciągu 14 dni, to przyjmuje się, że umowa została zawarta na warunkach nowej oferty.
 14. Skup jest ponadto uprawniony do odrzucenia oferty Klienta w sytuacji, gdy Urządzenie elektroniczne nie zostało doręczone w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Skupu otrzymania oferty.
 15. Własność Urządzenia elektronicznego przechodzi na Nabywcę z chwilą przyjęcia oferty Klienta. Natomiast w sytuacji, gdy do zawarcia umowy doszło wskutek przyjęcia przez Klienta oferty złożonej przez Nabywcę, własność Urządzenia elektronicznego przechodzi na Nabywcę z chwilą przyjęcia oferty przez Klienta.

§ 3. Zasady przesyłki i zwrotu Urządzenia elektronicznego

 1. Doręczenie Urządzenia elektronicznego przez Klienta musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Skup otrzymania oferty. Po tym czasie może nastąpić niezależny od Skupu spadek wartości rynkowej Urządzenia, co będzie się wiązało z koniecznością ustalenia nowej ceny sprzedaży.
 2. Wysyłka Urządzenia elektronicznego odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty wysyłki w całością obciążają Klienta.
 3. Wysyłkę należy kierować na adres : Młyńska 52/2, 43-300 Bielsko-Biała
 4. Wysyłka za pobraniem lub na koszt Skupu jest niedopuszczalna. W takich przypadkach Skup odmówi przyjęcia przesyłki, a powstałe z tego powodu koszty ponosi Klient.
 5. Urządzenie elektroniczne powinno być zabezpieczone na czas wysyłki w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub zniszczenie. Ponadto Urządzenie elektroniczne powinno być wyposażone we wszelkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub dostarczone pierwotnie przez producenta nośniki, kable i inne urządzenia itd. Poza tym z Urządzenia powinny być usunięte wszelkie dane, zdjęcia, grafiki itd., pod rygorem ich utraty.
 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Urządzenia elektronicznego  w czasie transportu ponosi Klient aż do momentu odbioru towaru przez Skup.
 7. W przypadku odrzucenia oferty przez Skup z przyczyn określonych w § 2 ust. 12 Regulaminu, wysyłka zwrotna Urządzenia elektronicznego odbywa się na koszt Klienta.
 8. W razie odrzucenia oferty przez Klienta w trybie opisanym § 2 ust. 13 Regulaminu, tj. odrzucenia przez Klienta nowej oferty zaproponowanej przez Skup, koszty wysyłki zwrotnej Urządzenia elektronicznego ponoszą obie strony w częściach równych.
 9. W sytuacji, gdy przesyłka zwrotna Urządzenia elektronicznego nie będzie mogła zostać skutecznie doręczona , w szczególności z powodu podania przez Klienta błędnego adresu albo odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, Skup wystosuje do Klienta drogą elektroniczną wezwanie do niezwłocznego poprawienia podanych przez niego danych adresowych bądź przyjęcia przesyłki. W przypadku zastosowania się do wezwania, Skup podejmie ostatnią próbę przesyłki zwrotnej do Klienta na jego koszt. Przechowanie przez ten czas Urządzenia elektronicznego odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
 10. W przypadku nieodebrania przez Klienta Urządzenia elektronicznego pomimo zachowania przez Skup procedury opisanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, Skup jest uprawniony do oddania Urządzenia elektronicznego do przechowania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta albo do jego zniszczenia na koszt Klienta.
 11. W sytuacji, gdy koszty spowodowane przez Klienta, w tym koszty przesyłki zwrotnej czy też składowania, przewyższają wartość Urządzenia elektronicznego, Skup w imieniu Klienta niezwłocznie podda procesowi odzysku albo zniszczy przedmiotowe urządzenie.

§ 4. Zasady płatności

 1. W razie przyjęcia oferty przez Skup, zapłata ceny sprzedaży następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych.
 2. Za chwilę dokonania płatności uznaje się dzień zlecenia przelewu bankowego przez Nabywcę.
 3. Zapłata ceny sprzedaży następuje przelewem na konta bankowe Klienta w Polsce lub przy użyciu platformy płatnicznej PayPal.
 4. Klient jest zobowiązany do poprawnego podania swoich danych niezbędnych do realizacji płatności. Skup nie odpowiada za opóźnienia w zapłacie powstałe wskutek podania błędnych danych.

§ 5. Odpowiedzialność Skupu

 1. Nabycie przez Skup własności Urządzenia elektronicznego nie powoduje przystąpienia do realizacji umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych zobowiązań umownych związanych z Urządzeniem. Skup nie staje się też stroną umowy w umowach  związanych z korzystaniem z  sieci komórkowej,  ani też nie przejmuje żadnych związanych zobowiązań płatniczych.
 2. Roszczenia odszkodowawcze Klienta niebędącego konsumentem są wyłączone. Nie dotyczy to jednak roszczeń odszkodowawczych z powodu uszczerbku na życiu, ciele i  zdrowiu oraz odpowiedzialności z powodu umyślnego działania Skupu, w takich sytuacjach Skup odpowiada tylko za typową szkodę. Skup nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 3. Skup nie wykonuje kopii zapasowych ani w żaden inny sposób nie zabezpiecza danych znajdujących się na Urządzeniu elektronicznym. Obowiązek zabezpieczenia tych danych spoczywa wyłącznie na Kliencie.
 4. W przypadku, gdy Klient we własnym zakresie nie usunął danych z Urządzenia elektronicznego, to Skup jest uprawniony do usunięcia przedmiotowych danych z chwilą przejścia na Skup prawa własności przedmiotowego urządzenia. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych całkowite usunięcie zapisanych danych okaże się niemożliwe. Klient zwalnia Skup od wszelkich roszczeń powstałych z powodu nieusunięcia zapisanych w Urządzeniu elektronicznym lub załączonych do niego nośnikach danych. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.

§ 6. Reklamacje i informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczące usług świadczonych przez Skup. Reklamacja może zostać złożona na piśmie i wysłana na adres siedziby Skupu lub drogą elektroniczną na adres skupimyto.pl@gmail.com
 2. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji
 3. Skup ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się przez Skup w powyższym terminie oznacza, że Skup uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  5.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Skup zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do skupu.
 2. Umowy zawierane pomiędzy Sklepem, a Klientem podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
 3. Wszelkie spory między Skupem, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Skupu.
 4. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Skupu podlegają ochronie prawnej i stanowią własność Skupu. Wykorzystywanie treści, grafiki lub innych znaków bez zgody Skupu skutkuje odpowiedzialnością prawną.